Thư Viện Trung Tâm chính trị

Bến Cầu

THƯ VIỆN TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

HUYỆN BẾN CẦU

***

SƠ ĐỒ THƯ VIỆN TTBDCT HUYỆN BẾN CẦU

Thư Viện Trung Tâm bồi dưỡng chính trị Bến Cầu cung cấp nguồn tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, cho đội ngũ giảng viên, học viên và cán bộ, đảng viên trên toàn địa bàn Huyện, Tổng số đầu sách gắn với các lớp tại trung tâm được thẩm định của Ban Tuyên giáo tỉnh.

* Bài mới:

- Học viên tham gia đọc sách tại thư viện trung tâm bồi dưỡng chính trị.

DANH MỤC SÁCH TẠI TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Một số hình ảnh tại Thư Viện Trung Tâm BD chính trị Bến Cầu:

Sách là tri thức của Nhân loại

Sách theo đề án 396

Sách các lớp Đoàn Thể

......