Nội quy lớp học

NỘI QUY LỚP HỌC

1. Thực hiện đầy đủ chương trình, nội dung, kế hoạch học tập của Trung tâm.

2. Có kế hoạch học tập cá nhân, thực hiện đầy đủ các khâu như: nghe giảng, ghi chép, thảo luận, nghiên cứu, viết thu hoạch, kiểm tra, thi,…

3. Có ý thức rèn luyện phấn đấu, ý thức kỷ luật trong học tập và sinh hoạt, thực hiện nội quy, quy chế của Trung tâm.

4. Trang phục chỉnh tề, lịch sự khi đến lớp.

5. Đến lớp trước thời gian bắt đầu buổi học. Sáng 07 giờ 30 phút, chiều 13 giờ 30 phút.

6. Được cung cấp tài liệu theo chương trình, và hưởng chế độ theo quy định.

7. Nghỉ học phải có lý do chính đáng. Khi nghỉ phải có đơn xin phép có xác nhận của đơn vị và được Trung tâm đồng ý.

8. Những học viên không thực hiện đúng nội quy, quy chế học tập và sinh hoạt v.v..của Trung tâm sẽ bị xem xét kỷ luật một trong các hình thức kỷ luật sau đây: nhắc nhở, cảnh cáo, thông báo về cơ quan, đơn vị và buộc thôi học.

9. Học viên được dự thi hoặc kiểm tra khi đã đủ các điều kiện:

- Tham gia đầy đủ nội dung chương trình,

- Vắng mặt không quá 10% tổng số thời gian học.

10. Không sử dụng điện thoại trong lớp học.

11. Không nói chuyện và làm việc riêng trong lớp.

12. Không hút thuốc, không uống rượu, bia khi đến lớp.

13. Không gây rối an ninh, trật tự tại Trung tâm.

14. Trung tâm chỉ cấp giấy chứng nhận, bằng tốt nghiệp cho những học viên tham gia đầy đủ nội dung chương trình, thực hiện tốt nội quy, quy chế của Trung tâm và kết quả học tập đạt từ trung bình trở lên.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)