Lớp BD CB Dân vận 2017

LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2017

***

Trong tháng 9 năm 2017, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện-Ban Dân vận Huyện ủy Bến Cầu phối hợp tổ chức 02 lớp Bồi dưỡng cán bộ làm công tác Dân vận cơ sở năm 2017.

Đồng chí Huỳnh Văn Thức-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Bến Cầu tới dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự còn có đồng chí lãnh đạo các Ban Xây dựng trực thuộc Huyện ủy.

02 lớp học theo kế hoạch của TTBDCT dành cho các học viên là cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đang công tác tại các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng cấp huyện, các đơn vị LLVT đóng quân trên địa bàn huyện tham gia học tập. Lớp học diễn ra trong 04 ngày, qua đó các học viên sẽ được tiếp thu 06 chuyên đề, như: Công tác Dân vận của tổ chức cơ sở Đảng trong thời kỳ mới; Đổi mới tổ chức và phương pháp hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân ở cơ sở xã, phường, thị trấn; Công tác Dân vận của chính quyền cấp xã và việc xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Công tác Dân vận với đồng bào theo tôn giáo và đồng bào ở vùng dân tộc thiểu số; Công tác vận động quần chúng trong thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới; Một số nghiệp vụ công tác của cán bộ Dân vận và một số tình huống trong công tác Dân vận ở địa phương. Cuối khóa học, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bến Cầu tổ chức cho các học viên thảo luận và viết bài thu hoạch cuối khóa.

Tổng số học viên tham gia 02 lớp học là 104 đồng chí, kết quả lớp học như sau:

+ Giỏi: 35 đồng chí;

+ Khá: 39 đồng chí;

+ Trung bình: 29 đồng chí.

Một số hình ảnh trong 02 lớp:

Thông qua lớp học này nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên hiện đang công tác tại các phòng, ban, ngành, đoàn thể, hội quần chúng và LLVT cấp huyện nắm vững những nội dung cơ bản về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp chỉ đạo của Đảng, một số nghiệp vụ về công tác Dân vận, vận động quần chúng, để áp dụng thực hiện trong thực tiễn công tác ở cơ quan, đơn vị mình ngày càng đạt hiệu quả cao hơn./.