Lớp BD KT quốc phòng – an ninh cho đối tượng 4 năm 2016

LỊCH HỌC TẬP

Lớp “Bồi dưỡng KTQP dành cho đối tượng 4” năm 2016