LỊCH HỌC

LỊCH HỌC CÁC LỚP TẠI TRUNG TÂM NĂM 2019

<<01>> Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa 1 năm 2019 (Đính kèm)

<<02>> Lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ cán bộ Hội LHPN cơ sở (Đính kèm)

<<03>> Lớp bồi dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới khóa I/2019 (Đính kèm)

<<04>> Lớp bồi dưỡng chuyên đề Hội nhập Quốc tế năm 2019 (Đính kèm)

<<05>> Lớp bồi dưỡng chuyên đề vấn đề Tôn giáo và CS Tôn giáo năm 2019 (Đính kèm)

<<06>> Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 4 (Đính kèm)

<<07>> Lớp bồi dưỡng chuyên đề TT HCM khóa I/2019 (Đính kèm)

<<08>> Lớp bồi dưỡng chuyên đề TT HCM khóa II/2019 (Đính kèm)

<<09>> Lớp bồi dưỡng chuyên đề TT HCM khóa III/2019 (Đính kèm)

LỊCH HỌC CÁC LỚP TẠI TRUNG TÂM NĂM 2018

<<01>> Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2018 (Đính kèm)

<<02>>Lớp BD kiến thức QPAN cho đối tượng 4 năm 2018 (Đính kèm)

<<03>>Lớp BD Chuyên đề Hội nhập Quốc tế năm 2018 (Đính kèm)

<<04>>Lớp BD Chuyên đề Tôn giáo và CS TG năm 2018 (Đính kèm)

<<05>>Lớp BD LLCT và Nghiệp vụ Hội CCB cơ sở năm 2018 (Đính kèm)

<<06>>Lớp BD Bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở khóa I năm 2018 (Đính kèm)

<<07>>Lớp BD Bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở khóa II năm 2018 (Đính kèm)

<<08>>Lớp BD Bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở khóa III năm 2018 (Đính kèm)

<<09>>Lớp BD LLCT dành cho cán bộ Đoàn cơ sở năm 2018 (Đính kèm)

<<10>>Lớp BD LLCT dành cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2018 (Đính kèm)

<<11>>Lớp BD LLCT dành cho cán bộ MTTQ cơ sở năm 2018 (Đính kèm)

<<12>>Lớp BD LLCT dành cho cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2018 (Đính kèm)

<<13>>Lớp BD nghiệp vụ dành cho cán bộ Dân vận sở năm 2018 (Đính kèm)

<<14>>Lớp BDCĐ "Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới" năm 2018 (Đính kèm)

<<15>>Lớp BDCĐ "Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam năm 2018" (Đính kèm)

<<16>>Lớp BDLLCT dành cho đảng viên mới năm 2018 (Đính kèm)

LỊCH HỌC CÁC LỚP TẠI TRUNG TÂM NĂM 2017

<<01>> Lớp bồi dưỡng đảng viên mới năm 2017 (Đính kèm)

<<02>> Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa 1 năm 2017 (Đính kèm)

<<03>> Lớp BD kiến thức QPAN cho đối tượng 4 năm 2017 (Đính kèm)

<<04>> Lớp BD đại biểu hội đồng nhân dân năm 2017 2 (Đính kèm)

<<05>> Lớp BD lý luận chính trị bí thư chi bộ và cấp ủy CS khóa 1 năm 2017 (Đính kèm)

<<06>> Lớp BD lý luận chính trị bí thư chi bộ và cấp ủy CS khóa 2 năm 2017 (Đính kèm)

<<07>> Lớp BD lý luận chính trị bí thư chi bộ và cấp ủy CS khóa 3 năm 2017 (Đính kèm)

<<08>> Lớp BD chuyên đề hội nhập Kinh tế Quốc tế năm 2017 (Đính kèm)

<<09>> Lớp BD chuyên đề tôn giáo và chính sách tôn giáo năm 2017 (Đính kèm)

<<10>> Lớp BD Nhận thức về Đảng khóa II năm 2017 (Đính kèm)

<<11>> Lớp BD cán bộ Hội nông dân năm 2017. (Đính kèm)

<<12>> Lớp BD chuyên đề chủ nghĩa yêu nước năm 2017. (Đính kèm)