LỄ KHAI GIẢNG LỚP ĐẢNG VIÊN MỚI KHÓA I/2017

LỄ KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG ĐẢNGVIÊN MỚI KHÓA I NĂM 2017

***

Sáng ngày 13/3/2017, tại Hội trường, Trung tâm Bồi Dưỡng Chính trị huyện phối hợp cùng 3 ban xây dựng đảng tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới năm 2017. Đến tham dự có các đ/c lãnh đạo các ban xây đựng đảng và 56 học viên là những quần chúng ưu tú đến từ các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện tham gia lớp học.

Tại buổi lễ đ/c /c Nguyễn Văn Lô-Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Bến Cầu đã đến dự và phát biểu chỉ đạo lớp học này.

Trong thời gian 8 ngày (từ ngày 13/3/2017 đến 22/3/2017) các học viên sẽ được nghiên cứu qua 10 chuyên đề như: Chủ nghĩa Mác –Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh-nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh dân tộc, dân chủ XHCN và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế xã hội của đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên , bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; Xây dựng đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam và một chuyên đề bổ sung Chuyến thăm chính thức Cộng hòa nhân dân Trung Hoa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng .Trong thời gian học các học viên sẽ được thảo luận và làm bài thu hoạch vào cuối khóa học.

Qua lớp học này sẽ giúp cho học viên có nhận thức sâu sắc hơn và nắm vững các nội dung cơ bản về đường lối, điều lệ Đảng của cách mạng Việt Nam, từ đó ra sức phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp nói chung và quê hương Bến cầu nói riêng .

Kết thúc buổi khai giảng, lớp học bắt đầu học chuyên đề đầu tiên: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng HCM nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta do đ/c Nguyễn Thúy Tâm – Phó GĐ TTBDCT giảng bài.

Vài hình ảnh trong buổi lễ khai giảng:

Kim Pha