Lễ KG lớp Đảng Viên mới II/2017

LỄ KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI

-------------

Sáng ngày 9/10/2017, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Bến Cầu phối hợp với các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị đợt 2/2017 cho 63 học viên là đảng viên mới kết nạp đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Bến Cầu. Đến dự và phát biểu chỉ đạo lớp học có đồng chí Phạm Văn Cư-Phó Bí thư Thường trực Huyện Bến Cầu.

Trong thời gian 10 ngày (từ ngày 09/10 đến ngày 20/10/2017), các học viên được nghiên cứu qua 10 chuyên đề chính như: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Phát triển Giáo dục và Đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường Quốc phòng, an ninh bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập Quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; Xây dựng đảng về Đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Các đồng chí đại biểu đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng

Lớp bồi dưỡng, nhằm giúp các đồng chí đảng viên mới nắm vững kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người Đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên xác định được mục tiêu rèn luyện để trở thành Đảng viên chính thức. Kết thúc khóa học, các học viên viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận theo quy định./.

Nguyễn Thiện - Đài truyền thanh huyện Bến Cầu