Lễ KG lớp BD CĐ Chủ động và tích cực hội nhập KTQT 2017

LỄ KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ

CHỦ ĐỘNG VÀ TÍCH CỰC HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ NĂM 2017

Sáng ngày 20/6/2017, Tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bến Cầu phối hợp cùng các Ban xây dựng Đảng. Tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề hội nhập kinh tế quốc tế năm 2017. Đến dự có đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng cùng trên 100 học viên.

Các đồng chí đại biểu trong buổi lễ khai giảng

Trong thời gian 3 ngày (từ ngày 20-6-2017 đến ngày 23-6-2017) các học viên sẽ được nghiên cứu qua 4 chuyên đề như: Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế; Cơ hội và thách thức trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; Đường lối, quan điểm, giải pháp tích cực,Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn hiện nay; Giữ gìn, phát huy và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc, giữ vững trận địa tư tưởng -văn hóa trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Trong quá trình học các học viên sẽ được thảo luận và viết bài thu hoạch vào cuối khoá học.

Qua lớp học này nhằm giúp cho các học viên nâng cao nhận thức,cảnh giác trước những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch xuyên tạc đường lối của Đảng ta về kinh tế, chính trị, nhất là trên các trang mạng xã hội như hiện nay.

KIM PHA - Đài Truyền thanh Bến Cầu