DANH SÁCH LỚP QUA CÁC NĂM

.:: DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC NĂM 2019 ::.

<<01>> Lớp BD Nhận thức về Đảng khóa 1 năm 2019.

<<02>> Lớp BD cán bộ Hội LH Phụ nữ cơ sở năm 2019.

<<03>> Lớp BD Đảng viên mới khóa 1 năm 2019.

<<04>> Lớp BDCĐ Hội nhập Quốc tế năm 2019.

<<05>> Lớp BDCĐ Tôn giáo năm 2019.

<<06>> Lớp BD kiến thức QP-AN đối tượng 4 năm 2019.

.:: DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC NĂM 2018 ::.

<<01>> Lớp BD Nhận thức về Đảng năm 2018.

<<02>> Lớp BD kiến thức QPAN cho đối tượng 4 năm 2018.

<<03>> Lớp BD chuyên đề hội nhập Quốc tế năm 2018.

<<04>> Lớp BD chuyên đề tôn giáo và chính sách tôn giáo năm 2018.

<<05>> Lớp BD LLCT và Nghiệp vụ Hội CCB cơ sở năm 2018.

<<06>> Lớp BD lý luận chính trị bí thư chi bộ và cấp ủy CS khóa 1 năm 2018.

<<07>> Lớp BD lý luận chính trị bí thư chi bộ và cấp ủy CS khóa 2 năm 2018.

<<08>> Lớp BD lý luận chính trị bí thư chi bộ và cấp ủy CS khóa 3 năm 2018.

<<9>> Lớp BD LLCT dành cho cán bộ Đoàn cơ sở năm 2018.

.:: DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC NĂM 2017 ::.

<<01>> Lớp BD kiến thức QPAN cho đối tượng 4 năm 2017.

<<02>> Lớp BD lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2017.

<<03>> Lớp BD Nhận thức về Đảng khóa I năm 2017.

<<04>> Lớp BD đại biểu hội đồng nhân dân năm 2017.

<<05>> Lớp BD lý luận chính trị bí thư chi bộ và cấp ủy CS khóa 1 năm 2017.

<<06>> Lớp BD lý luận chính trị bí thư chi bộ và cấp ủy CS khóa 2 năm 2017.

<<07>> Lớp BD lý luận chính trị bí thư chi bộ và cấp ủy CS khóa 3 năm 2017.

<<08>> Lớp BD chuyên đề hội nhập Kinh tế Quốc tế năm 2017.

<<09>> Lớp BD chuyên đề tôn giáo và chính sách tôn giáo năm 2017.

<<10>> Lớp BD Nhận thức về Đảng khóa II năm 2017.