Tổ chức cán bộ

CÁN BỘ BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY NĂM 2018

Nguyễn Thị Mai

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Nguyễn Văn Bình

Chuyên viên

Võ Đặng Hồng Phúc

Chuyên viên

Phạm Đình Nhật

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Nguyễn Thúy Tâm

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy