Quá trình hình thành và phát triển

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN BẾN CẦU

Được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền huyện Bến Cầu, Trường Đảng huyện được thành lập.

Năm 1965 do đồng chí Tư Châu, đ/c Chín Đức phụ trách. Lớp học đầu tiên được tổ chức vào năm 1966 tại Sóc Khuất – Tiên Thuận. Nhiệm vụ chính của trường Đảng lúc bấy giờ là tuyên truyền, giáo dục CNMLN, truyền bá các chủ trương, đường lối của Đảng và vận động các giai tầng trong xã hội tham gia kháng chiến kiến quốc; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ chính trị, năng lực thực tiễn để lãnh đạo các phong trào cách mạng.

Đến năm 1988 trường Đảng huyện được đổi tên là Trung tâm giáo dục chính trị và được BTV.TU Tây Ninh quyết định hợp nhất các cơ quan: Ban tuyên huấn, bộ phận khoa giáo, bộ phận nghiên cứu lịch sử Đảng thành Ban tuyên giáo huyện uỷ, Trung tâm giáo dục chính trị huyện trực thuộc BTG.HU.

Đến năm 1995 Ban bí thư TW Đảng ban hành quyết định 100.QĐ/TW về việc thành lập TT.BDCT các huyện, thị. Tháng 3/1996 BTV.HU quyết định tách bộ phận TT.GDCT trực thuộc BTG.HU thành đơn vị sự nghiệp độc lập là Trung tâm Bồi dưỡng chính trị trực thuộc huyện uỷ, UBND huyện.

(Còn cập nhật & bổ sung).