Kế hoạch mở lớp năm 2018

Kế hoạch mở lớp năm 2018

Căn cứ vào Kế hoạch phân bổ thời gian mở lớp năm 2018, Trung tâm sẽ thông báo lịch cụ thể sau khi đã bàn bạc, thống nhất với các ban, ngành, đoàn thể trước ngày khai giảng một tuần.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, TTBDCT sẽ bàn bạc thống nhất với ngành có liên quan thay đổi, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp và thống nhất thực hiện.