Kế hoạch mở lớp trong năm

Kế hoạch mở lớp năm 2020

______________________________________________________________________

Kế hoạch mở lớp năm 2019

Kế hoạch mở lớp năm 2018

Căn cứ vào Kế hoạch phân bổ thời gian mở lớp năm 2018, Trung tâm sẽ thông báo lịch cụ thể sau khi đã bàn bạc, thống nhất với các ban, ngành, đoàn thể trước ngày khai giảng một tuần.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, TTBDCT sẽ bàn bạc thống nhất với ngành có liên quan thay đổi, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp và thống nhất thực hiện.

Kế hoạch phân bổ thời gian mở lớp năm 2017

***

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bến Cầu xây dựng kế hoạch phân bổ thời gian mở lớp năm 2017 cụ thể như sau:

Căn cứ vào Kế hoạch phân bổ thời gian mở lớp năm 2017, Trung tâm sẽ thông báo lịch cụ thể sau khi đã bàn bạc, thống nhất với các ban, ngành, đoàn thể trước ngày khai giảng một tuần.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, TTBDCT sẽ bàn bạc thống nhất với ngành có liên quan thay đổi, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp và thống nhất thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch phân bổ thời gian mở lớp năm 2017 của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bến Cầu./.

KẾ HOẠCH

Phân bổ thời gian mở lớp năm 2016

***

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bến Cầu xây dựng kế hoạch phân bổ thời gian mở lớp năm 2016 cụ thể như sau:

Căn cứ vào Kế hoạch phân bổ thời gian mở lớp năm 2016, Trung tâm sẽ thông báo lịch cụ thể sau khi đã bàn bạc, thống nhất với các ban, ngành, đoàn thể trước ngày khai giảng một tuần.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, TTBDCT sẽ bàn bạc thống nhất với ngành có liên quan thay đổi, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp và thống nhất thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch phân bổ thời gian mở lớp năm 2016 của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bến Cầu./.