Lớp Bồi dưỡng chuyên đề giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam năm 2016

CÁC BÀI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC

CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC VIỆT NAM NĂM 2016

- Bài 1: Cơ sở hình thành và phát triển của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam.

- Bài 2: Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử.

- Bài 3: Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam giai đoạn mới của cách mạng.

- Bài 4: Xây dựng con người Việt Namthấm sâu chủ nghĩa yêu nước.

- CĐBS: Kết quả 05 năm Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.