Lớp Dân vận 2016

Giáo án bài giảng

Lớp Bồi dưỡng cán bộ công tác Dân vận năm 2016

- Bài 1: Công tác dân vận của tổ chức cơ sởĐảng trong thời kỳ mới.

- Bài 2: Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân ở cơ sở xã, phường, thị trấn.

- Bài 3: Công tác dânvận của chính quyền cấp xã và việc xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Bài 4: Công tác dân vận với đồng bào theo tôn giáo và đồng bào ở vùng dân tộc thiểu số.

- Bài 5: Công tác vậnđộng quần chúng trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Bài 6: Một số nghiệp vụ công tác của cán bộ dân vận và một số tình huống trong công tác dân vận.