Lớp BD nhận thức về Đảng khóa 1 năm 2016

Bài giảng cụ thể lớp BD nhận thức về Đảng năm 2016

- Bài 1: Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam.

- Bài 2: Cương lĩnh xây dựngđất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (Bổ sung, phát triển năm 2011).

- Bài 3: Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Bài 4: Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Bài 5: Phấn đấu trở thành đảngviên Đảng CSVN.

- Chuyên đề bổ sung: “Lịch sử Đảng bộ địa phương”.

Các đồng chí nhắp vào tên bài giảng để xem và tải về.