Lớp BD chuyên đề tôn giáo và chính sách tôn giáo năm 2016

Bài giảng lớp BD chuyên đề “ Tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng CSVN”

năm 2016 (Từ ngày 09 – 11/5/2016)

***

- Bài 1: Tôn giáo trong đời sống xã hội.

- Bài 2: Tình hình Tôn giáo ởViệt Nam.

- Bài 3: Chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước ta.

- Bài 4: Đảng viên với tín ngưỡng,tôn giáo.

- CĐBS: Âm mưu, thủ đoạn “DBHB” của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề “Dân tộc”, “Tôn giáo”, “Nhân quyền” để chống phá cách mạng Việt Nam.