Lớp BD chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới” năm 2016

Bài giảng cụ thể lớp BD chuyên đề

“Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới” năm 2016

- Bài 1: Đạo đức và vai tròcủa đạo đức trong đời sống xã hội.

- Bài 2: Truyềnthống đạo đức của dân tộc Việt Nam.

- Bài 3: Tư tưởng Hồ ChíMinh về đạo đức.

- Bài 4: Giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trongthời kỳ mới.

- CĐBS: Cuộc đời, sự nghiệp và những dấu ấn đáng nhớ của Cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp.