Giáo án Giảng viên

Giáo án giảng viên được sắp xếp theo từng lớp và theo lịch học cụ thể

của lớp theo kế hoạch lý luận chính trị năm 2017

<<01>> Lớp BD Lý luận chính trị cho Đảng viên mới khóa I/2017

<<02>> Lớp BD Đại biểu hội đồng nhân dân 2017

<<03>> Lớp BD nhận thức về Đảng khóa 1/2017

<<04>> Lớp BD lý luận chính trị bí thư chi bộ và cấp ủy CS năm 2017.

<<05>> Lớp BD chuyên đề hội nhập Kinh tế Quốc tế năm 2017.

<<06>> Lớp BD chuyên đề tôn giáo và chính sách tôn giáo năm 2017.

<<07>> Lớp BD Nhận thức về Đảng khóa II năm 2017.

<<08>> Lớp BD Lý luận chính trị cho Đảng viên mới khóa II/2017

* Giáo án giảng viên chỉ lưu hành nội bộ, không chia sẻ rộng rãi. Quý anh chị vui lòng thông cảm.

GIÁO ÁN NĂM 2016

>> Lớp BD nhận thức về Đảng khóa 1 năm 2016

>> Lớp BD chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới” năm 2016

>> Lớp BD chuyên đề “Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam” năm 2016

>> Lớp BD chuyên đề “Chủ động và Hội nhập kinh tế quốc tế” năm 2016

>> Lớp BD chuyênđề “ Tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng CSVN” năm 2016

>> Lớp BD Lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn ở cơ sở năm 2016

>> Lớp BD Lý luận chính trị cho cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở khoá 1 năm 2016

>> Lớp BD Lý luận chính trị cho cán bộ MTTQ VN ở cơ sở năm 2016

>> Lớp BD Lý luận chính trị cho Đảng viên mới năm 2016

>> Lớp BD nhận thức về Đảng khóa 2 năm 2016

* Giáo án giảng viên chỉ lưu hành nội bộ, không chia sẻ rộng rãi. Quý anh chị vui lòng thông cảm.