loptongiao2018.2

HOẠT ĐỘNG LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ VẤN ĐỀ TÔN GIÁO

VÀ CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO

--------

Từ ngày 14-16/5/2018, Trung Tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo năm 2018.

Đ/c Nguyễn Văn Lô-TVHU, Trưởng BTCHU dự khai giảng và phát biểu chỉ đạo lớp học

Tham gia lớp học có 76 học viên là những cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. Trong 3 thực học, các học viên được trang bị 4 chuyên đề với các nội dung: tôn giáo trong đời sống xã hội; tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam; chích sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; đảng viên với tín ngưỡng, tôn giáo. Bên cạnh đó các học viên còn được nghe báo cáo chuyên đề bổ sung về âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa hình” của các thế lực thù địch lợi dung vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “nhân quyền” để chống phá cách mạng Việt Nam và đi nghiên cứu thực tế tại Thị trấn Bến Cầu.

Học viên nghe báo cáo chuyên đề bổ sung tại Hội trường Đảng ủyThị trấn Bến Cầu

Sau 3 ngày học tập, 100% học viên đã tham gia nghiên cứu học tập đầy đủ, kết thúc chương trình lớp học này có 100 % học viên làm bài thu họah đạt yêu cầu đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận. Thông qua lớp bồi dưỡng này, nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và những kiến thức cơ bản về công tác tôn giáo. Từ đó, tăng cường vận động quần chúng nhân dân nhận thức đúng đắn về quan điểm của Đảng và Nhà nước ta đối với vấn đề tôn giáo, thực hiện nghiêm chính sách bình đẳng, tạo điều kiện đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Để góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng bền vững.

Bế giảng lớp học-lãnh đạo UBKT HU và BTC HU trao giấy chứng nhận cho học viên