lop QPAN

Từ ngày 3-6/6/2019, tại Hội trường BCH Quân sự huyện Bến Cầu Trung tâm BDCT phối hợp BCH QS huyện tổ chức mở lớp Bồi dưỡng KT QP-AN đối tượng 4 năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm-Phó CT HĐGD QP-AN huyện dự và phát biểu chỉ đạo lớp học.

Lớp có 61 học viên dự học, nội dung chương trình học gồm 7 bài: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “DBHB”, “BLLĐ” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh Dự bị động viên. Keát quaû cuoái khoùa hoïc, 61/61 hoïc vieân đều đủ điều kiện tham gia làm bài thu hoạch cuối khóa.

Kết quả cụ thể: Giỏi: 23 đ/c đạt 37,70%; Khá: 38 đ/c đạt 62,30%.

Một số hình ảnh của lớp học.