lop HOI NONG DAN 2018

Từ ngày 06-13/8/2018, TTBDCT Bến Cầu mở lớp Bồi dưỡng lý luận Chính trị và nghiệp vụ cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở năm 2018.

Tham gia lớp học có 50 học viên là cán bộ, hội viên hội nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trong 5 ngày thực học, các học viên được nghiên cứu 6 chuyên đề gồm: Chủ Nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh-nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng cộng sản Việt nam-Người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Hội Nông dân Việt Nam -tổ chức chính trị-xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam; Tổ chức Hội nông dân ở cơ sở và một số nghiệp vụ công tác của Hội nông dân cơ sở.

Tiếp tục thực hiện mô hình mới đã đăng ký từ đầu năm, nhằm nâng cao chất lượng công tác giảng dạy giảng dạy học tập LLCT, đối với lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2018, Trung tâm BDCT đã thực hiện 2 giải pháp sau:

Một là, sáng ngày 10/8/2018, Trung Tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức cho học viên nghe báo cáo phụ khóa về lịch sử Đảng bộ địa phương Bến Cầu giai đoạn 1975-2000 tại Trung tâm Học tập cộng đồng xã Long Khánh. Đồng thời, tổ chức cho lớp đi về nguồn tại Khu căn cứ Bàu Ròng-xã Long Khánh. Tại đây các học viên đến Bia tưởng niệm thắp hương tri ân anh hùng liệt sĩ đã hy sinh. Nơi đây đã trở thành nơi tưởng niệm các liệt sĩ và cũng là nơi giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ của ngành công an nói riêng và cả nước nói chung

Ảnh: HVnghe báo cáo về Lịch sử Đảng bộ địa phương

Ảnh: HV nghe báo cáo về Lịch sử Đảng bộ địa phương

Hai là, đề thu hoạch cuối khóa được cho dưới dạng tổng hợp gồm: 10 câu trắc nghiệm về kiến thức lý luận chung và 1 câu tự luận về phần nghiệp vụ, gắn với nội dung liên hệ thực tế công tác địa phương.

Kết quả có 100% học viên làm bài thu hoạch đạt yêu cầu do Trung tâm đặt ra, trong đó có 23,33% học viên đạt loại giỏi, 51,67% học viên đạt loại khá, còn lại loại trung bình. Cuối khóa học Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bến Cầu đã cấp giấy chứng nhận cho học viên đạt yêu cầu.