Lop Hoi nhap quoc te

Hoạt động lớp hội nhập quốc tế

Từ ngày 7-9/5/2018, Trung Tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề Hội nhập quốc tế năm 2018.

Tham gia lớp học có trên 80 học viên là những cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. Trong 3 ngày học, các học viên được trang bị 4 chuyên đề với các nội dung: Quan điểm, chủ trương, giải pháp về hội nhập quốc tế ở nước ta; Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; Hội nhập quốc tế về văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giữ vững trận địa tư tưởng, văn hóa; Hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh. Bên cạnh đó các học viên còn được nghe chuyên đề bổ sung tại xã Long Chữ về kết quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh, kết quả xây dựng nông thôn mới và đi tham quan thực tế mô hình xen canh cây quýt, bưởi của gia đình ông Trần Ngọc Ánh-ngụ ấp Long Hòa 2-xã Long Chữ.

Cuối khóa học Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện còn tổ chức cho các học viên viết bài thu hoạch đánh giá chất lượng học của các học viên. Kết quả có 100% học viên đạt yêu cầu do Trung tâm đặt ra, trong đó có gần 20% học viên đạt loại giỏi, hơn 75% học viên đạt loại khá, còn lại đạt loại trung bình. Đồng thời Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bến Cầu đã cấp giấy chứng nhận cho 82 học viên.