lop công doan 2018

Từ ngày 20-24/8/2018, TTBDCT Bến Cầu mở lớp Bồi dưỡng lý luận Chính trị và nghiệp vụ cán bộ Công đoàn ở cơ sở năm 2018.

Ảnh: Khai giảng lớp học

Tham gia lớp học có 58 học viên là cán bộ ủy viên BCH CĐCS trên địa bàn huyện. Trong 5 ngày thực học, các học viên được nghiên cứu 6 chuyên đề gồm: Chủ Nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh-nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng cộng sản Việt nam-Người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Những vấn đề chung về phong trào Công nhân và Công đoàn Việt Nam; Nội dung hoạt động chủ yếu của Công đoàn ở cơ sở; Phương pháp hoạt động chủ yếu của Công đoàn ở cơ sở.

Ảnh: Hoạt động học tập, thảo luận của lớp

Tiếp tục thực hiện mô hình mới đã đăng ký từ đầu năm, nhằm nâng cao chất lượng công tác giảng dạy giảng dạy học tập LLCT, đối với lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2018, Trung tâm BDCT đã thực hiện 2 giải pháp sau:

Một là, sáng ngày 24/8/2018, Trung Tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức cho học viên nghe báo cáo phụ khóa về tình hình kinh tế -xã hội, gắn với xây dựng Nông thôn mới xã Tiên Thuận 6 tháng đầu năm 2018 do đồng chí Phó CT xã báo cáo. Đồng thời, tổ chức cho học viên tham quan học tập mô hình nông dân sản xuất giỏi trên địa bàn xã Trồng cây thanh long. Nội dung đi thực tế được học viên đồng thuận và đánh giá cao, gắn việc học lý luận với thực tiễn địa phươn. Hiện tại, cây thanh long cho thu nhập khá cao so với trồng lúa và cây màu khác tại địa phương, chi phí đầu tư phù hợp, ít tốn công chăm sóc, nhiều học viên đề xuất nhân rộng mô hình này tại địa phương.

Ảnh: Nghe báo cáo và đi thực tế mô hình trồng thanh long tại xã Tiên Thuận

Hai là, đề thu hoạch cuối khóa được cho dưới dạng tổng hợp gồm: 10 câu trắc nghiệm về kiến thức lý luận chung và 1 câu tự luận về phần nghiệp vụ, gắn với nội dung liên hệ thực tế công tác địa phương.

Kết quả có 100% học viên làm bài thu hoạch đạt yêu cầu do Trung tâm đặt ra, gồm: Giỏi: 19 đ/c đạt 32.76 %, Khá: 39 đ/c đạt 67.24 %. Cuối khóa học Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bến Cầu đã cấp giấy chứng nhận cho học viên đạt yêu cầu.

Ảnh: Bế giảng, cấp giấy chứng nhận cho học viên