Tổ chức cán bộ tại Trung tâm chính trị Bến Cầu

CÁN BỘ TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Phó Giám đốc

Lê Diệu Linh

Giảng viên

Nguyễn Thị Lệ Hà