TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ

BẾN CẦU

Công tác GDLLCT là một bộ phận của công tác tư tưởng, có vai trò rất quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp đổi mới đất nước. Nói đến vấn đề lý luận, Các-Mác đã chỉ rõ “ Vũ khí của sự phê phán cố nhiên không thể thay thế được sự phê phán của vũ khí, lực lượng vật chất chỉ có thể bị đánh đổ bằng lực lượng vật chất, những lý luận cũng sẽ trở thành lực lượng vật chất, một khi nó thâm nhập vào quần chúng”. Lênin nhấn mạnh “ Không có lý luận cách mạng thì cũng không có phong trào cách mạng” và “chỉ Đảng nào được một lý luận Tiên phong hướng dẫn thì mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sĩ tiên phong”. Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “Lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế; không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi, có kinh nghiệm mà không có lý luận cũng như một mắt sáng, một mắt mờ”. Những lời dạy của các vị lãnh tụ, các bậc vĩ nhân vẫn còn nguyên giá trị, chỉ đạo mọi hoạt động của Đảng ta và Đảng ta phải coi trọng công tác GDLLCT, xem đây là công tác hàng đầu để định hướng cho hoạt động thực tiễn đạt hiệu quả cao.

Trong tình hình hiện nay với nhiều diễn biến phức tạp ở trong nước và thế giới, để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vượt qua thách thức, tạo nên sự thống nhất về tư tưởng và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước, thì việc GDLLCT cho cán bộ, Đảng viên có ý nghĩa rất quan trọng, để thực hiện được điều đó cần có sự tham gia đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị trong cả nước nói chung, huyện nhà chúng ta nói riêng. Trước yêu cầu đó, đòi hỏi cán bộ TT.BDCT, đội ngũ giảng viên kiêm chức của huyện và các đ/c làm công tác GDLLCT phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lập trường, có tinh thần trách nhiệm cao, có trình độ LLCT, năng lực thực tiễn, phải thường xuyên nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới và các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và hoàn thành trọng trách giáo dục chính trị cho cán bộ đảng viên huyện nhà trong giai đoạn mới.

(Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Bến Cầu)