Lớp tập huấn cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã năm 2017


    - Bài 1: Hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra với VN.

    - Bài 2Tình hìnhphát triển KT –XH ở VN trong giai đoạn hiện nay.

    - Bài 3: Tổ chức chính quyền địa phương ở Việt Nam.