Bài giảng cụ thể lớp BD nhận thức về Đảng năm 2016

- Bài 1: Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam.

- Bài 2: Cương lĩnh xây dựngđất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (Bổ sung, phát triển năm 2011).

- Chuyên đề bổ sung: “Lịch sử Đảng bộ địa phương”.


Các đồng chí nhắp vào tên bài giảng để xem và tải về.