Bài giảng cụ thể lớp BD chuyên đề 
“Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới” năm 2016