Giáo án giảng viên được sắp xếp theo từng lớp và theo lịch học cụ thể 
của lớp theo kế hoạch lý luận chính trị năm 2017
* Giáo án giảng viên chỉ lưu hành nội bộ, không chia sẻ rộng rãi. Quý anh chị vui lòng thông cảm.

GIÁO ÁN NĂM 2016

            

* Giáo án giảng viên chỉ lưu hành nội bộ, không chia sẻ rộng rãi. Quý anh chị vui lòng thông cảm.