LỊCH HỌC CÁC LỚP TẠI TRUNG TÂM NĂM 2020
<<01>> Lịch học 3 lớp tư tưởng Hồ Chí Minh 2020 (Đính kèm)
<<02>> Lịch học 3 lớp cập nhật kiến thức cho CBĐV (Đính kèm)
<<03>>Lịch học  lớp BD kiến thức QP-AN đối tượng 4 (Đính kèm)
<<04>>Lịch học  lớp BD kiến thức QP-AN đối tượng 4 (Đính kèm)
<<05>>Lịch học  lớp BD kiến thức QP-AN đối tượng 4 (Đính kèm)


LỊCH HỌC CÁC LỚP TẠI TRUNG TÂM NĂM 2019
<<01>> Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa 1 năm 2019  (Đính kèm)
<<02>> Lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ cán bộ Hội LHPN cơ sở  (Đính kèm)
<<03>> Lớp bồi dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới khóa I/2019 (Đính kèm)
<<04>> Lớp bồi dưỡng chuyên đề Hội nhập Quốc tế năm 2019 (Đính kèm)
<<05>> Lớp bồi dưỡng chuyên đề vấn đề Tôn giáo và CS Tôn giáo năm 2019 (Đính kèm)
<<06>> Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 4 (Đính kèm)
<<07>> Lớp bồi dưỡng chuyên đề TT HCM khóa I/2019 (Đính kèm)
<<08>> Lớp bồi dưỡng chuyên đề TT HCM khóa II/2019 (Đính kèm)
<<09>> Lớp bồi dưỡng chuyên đề TT HCM khóa III/2019 (Đính kèm)
LỊCH HỌC CÁC LỚP TẠI TRUNG TÂM NĂM 2018

<<01>> Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2018  (Đính kèm)
<<02>>Lớp BD kiến thức QPAN cho đối tượng 4 năm 2018 (Đính kèm)
<<03>>Lớp BD Chuyên đề Hội nhập Quốc tế năm 2018 (Đính kèm)
<<04>>Lớp BD Chuyên đề Tôn giáo và CS TG năm 2018 (Đính kèm)
<<05>>Lớp BD LLCT và Nghiệp vụ Hội CCB cơ sở năm 2018 (Đính kèm)
<<06>>Lớp BD Bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở khóa I năm 2018 (Đính kèm)
<<07>>Lớp BD Bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở khóa II năm 2018 (Đính kèm)
<<08>>Lớp BD Bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở khóa III năm 2018 (Đính kèm)
<<09>>Lớp BD LLCT dành cho cán bộ Đoàn cơ sở năm 2018 (Đính kèm)
<<10>>Lớp BD LLCT dành cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở  năm 2018 (Đính kèm)
<<11>>Lớp BD LLCT dành cho cán bộ MTTQ cơ sở năm 2018 (Đính kèm)
<<12>>Lớp BD LLCT dành cho cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2018 (Đính kèm)
<<13>>Lớp BD nghiệp vụ dành cho cán bộ Dân vận sở năm 2018 (Đính kèm)
<<14>>Lớp BDCĐ "Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới" năm 2018 (Đính kèm)
<<15>>Lớp BDCĐ "Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam năm 2018" (Đính kèm)
<<16>>Lớp BDLLCT dành cho đảng viên mới năm 2018 (Đính kèm)
LỊCH HỌC CÁC LỚP TẠI TRUNG TÂM NĂM 2017

<<01>> Lớp bồi dưỡng đảng viên mới năm 2017                       (Đính kèm)
<<02>> Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa 1 năm 2017             (Đính kèm)
<<03>> Lớp BD kiến thức QPAN cho đối tượng 4 năm 2017      (Đính kèm)
<<04>> Lớp BD đại biểu hội đồng nhân dân năm 2017 2            (Đính kèm)
<<05>> Lớp BD lý luận chính trị bí thư chi bộ và cấp ủy CS khóa 1 năm 2017 (Đính kèm)
<<06>> Lớp BD lý luận chính trị bí thư chi bộ và cấp ủy CS khóa 2 năm 2017 (Đính kèm)
<<07>> Lớp BD lý luận chính trị bí thư chi bộ và cấp ủy CS khóa 3 năm 2017 (Đính kèm)
<<08>> Lớp BD chuyên đề hội nhập Kinh tế Quốc tế năm 2017                       (Đính kèm)
<<09>> Lớp BD chuyên đề tôn giáo và chính sách tôn giáo năm 2017             (Đính kèm)
<<10>> Lớp BD Nhận thức về Đảng khóa II năm 2017                                      (Đính kèm)

LỊCH HỌC CÁC LỚP TẠI TRUNG TÂM BD CHÍNH TRỊ NĂM 2016

>> Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I năm 2016
>> Lớp bồi dưỡng cán bộ đoàn cơ sở năm 2016