KẾT QUẢ KIỂM TRA, BÀI THU HOẠCH NĂM 2021

 1. Lớp BD Nhận thức Đảng khóa I năm 2021 (đính kèm)
 2. Lớp BD chuyên đề Tôn giáo và CS Tôn giáo (đính kèm)
 3. Lớp BD chuyên đề GDĐĐCM thời kỳ mới (đính kèm)
 4. Lớp BD chuyên đề Tư tưởng HCM (đính kèm)
 5. Lớp Chuyên đề Cập nhật kiến thức cho CBĐV cơ sở (đính kèm)
 6. Lớp Chuyên đề Hội nhập quốc tế (đính kèm)
 7. Lớp BD KT-QP AN ĐT 4 (đính kèm)

KẾT QUẢ KIỂM TRA, BÀI THU HOẠCH NĂM 2020

 1. Lớp BD chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh khóa I năm 2020 (đính kèm)
 2. Lớp BD chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh khóa II năm 2020 (đính kèm)
 3. Lớp BD chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh khóa III năm 2020 (đính kèm)
 4. Lớp BD cập nhập kiến thức cho đảng viên cơ sở khóa I năm 2020 (đính kèm)
 5. Lớp BD cập nhập kiến thức cho đảng viên cơ sở khóa II năm 2020 (đính kèm)
 6. Lớp BD cập nhập kiến thức cho đảng viên cơ sở khóa III năm 2020 (đính kèm)
 7. Lớp BD  kiến thức QP-AN ĐT4 năm 2020 (đính kèm)
 8. Lớp BD Nhận thức Đảng năm 2020 (đính kèm)
 9. Lớp BD chuyên đề Hôi nhập Quốc tế năm 2020 (đính kèm)
 10. Lớp BDLLCT và nghiệp vụ cán bộ Đoàn ở cơ sở 2020 (đính kèm)
 11. Lớp Sơ cấp LLCT (đính kèm-  kiêm tra lần 2- kiểm tra lần 1)
 12. Lớp BDLLCT và nghiệp vụ cán bộ MTTQ ở cơ sở 2020 (đính kèm)
 13. Lớp BDLLCT và nghiệp vụ cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở 2020 (đính kèm)
 14. Lớp BDLL Đảng viên mới 2020 (đính kèm)

______________________________________________________________________________

KẾT QUẢ KIỂM TRA, BÀI THU HOẠCH NĂM 2019

 1. Lớp BD nhận thức về Đảng khóa I năm 2019 (đính kèm)
 2. Lớp BD cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở năm 2019 (đính kèm)
 3. Lớp BD đảng viên mới khóa I năm 2019 (đính kèm)
 4. Lớp BD chuyên đề Hội nhập quốc tế năm 2019 (đính kèm)
 5. Lớp BD chuyên đề Tôn giáo năm 2019 (đính kèm)
 6. Lớp BD kiến thức QP-AN ĐT 4 năm 2019 (đính kèm)
 7. Lớp BD chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh khóa 1 năm 2019 (đính kèm)
 8. Lớp BD chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh khóa 2 năm 2019 (đính kèm)
 9. Lớp BD chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh khóa 3 năm 2019 (đính kèm)
 10. Lớp BDLLCT và nghiệp vụ cán bộ MTTQ cơ sở năm 2019 (đính kèm)
 11. Lớp BDLLCT và nghiệp vụ cán bộ HND cơ sở năm 2019 (đính kèm)
 12. Lớp BD cán bộ Dân vận cơ sở năm 2019 (đính kèm)
 13. Lớp BD chuyên đề Chủ nghĩa yêu nước năm 2019 (đính kèm)
 14. Lớp BD chuyên đề Đạo đức cách mạng Việt Nam năm 2019 (đính kèm)

KẾT QUẢ KIỂM TRA -VIẾT THU HOẠCH CÁC LỚP NĂM 2018


<<01>> Lớp BD Nhận thức về Đảng năm 2018.
<<02>> Lớp BD Kiến thức QP-AN ĐT4 năm 2018.
<<03>> Lớp BD Chuyên đề Hội nhập Quốc tế năm 2018.
<<04>> Lớp BD chuyên đề Tôn giáo và CS Tôn giáo năm 2018.
<<05>> Lớp BD LLCT và nghiệp vụ Hội CCB cơ sở năm 2018.
<<06>> Lớp BD Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở khóa I năm 2018.
<<07>> Lớp BD Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở khóa II năm 2018.
<<08>> Lớp BD Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở khóa III năm 2018.
<<09>> Lớp BD LLCT và nghiệp vụ cán bộ Đoàn cơ sở năm 2018.
<<10>> Lớp BD LLCT và nghiệp vụ cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2018.
<<11>> Lớp BD LLCT và nghiệp vụ cán bộ MTTQ cơ sở năm 2018.
<<12>> Lớp BD LLCT và nghiệp vụ cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2018.
<<13>> Lớp BD cán bộ dân vận cơ sở năm 2018.
<<14>> Lớp BDCĐ "Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới"  năm 2018.
<<15>> Lớp BDCĐ "Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam"  năm 2018.
<<16>> Lớp Bồi dưỡng đảng viên mới
KẾT QUẢ THI - KIỂM TRA CÁC LỚP NĂM 2017  NĂM 2016