.:: DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC NĂM 2019 ::.
<<04>> Lớp BDCĐ Hội nhập Quốc tế năm 2019.
<<05>> Lớp BDCĐ Tôn giáo năm 2019.
<<06>> Lớp BD kiến thức QP-AN đối tượng 4 năm 2019.

.:: DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC NĂM 2018 ::.

.:: DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC NĂM 2017 ::.


.:: DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC NĂM 2016 ::.

<<01>>
Lớp BD Nhận thức về Đảng khóa I năm 2016.