CÁN BỘ TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ 

STTHọ và tên Năm sinh Chức vụ hình ảnh 
 
1

Nguyễn Thị Mai

1974

Giám đốc Trung tâm BDCT-Trưởng BTGHU Lê Diệu Linh
1985 
Phó giám đốc 
 

 3

Nguyễn Thị Lệ Hà 

1983 

Chuyên viên