NGUYÊN LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

            Trải qua các giai đoạn lịch sử có rất nhiều cán bộ đã tham gia, cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp GDLLCT  huyện nhà và cũng từ đây, có rất nhiều đ/c đã trưởng thành, giữ nhiều vị trí quan trọng của huyện nhà; 
Để kế tục truyền thống ấy kế tục những người đi trước, đội ngũ cán bộ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, đội ngũ giảng viên kiêm chức huyện nhà sẽ tiếp tục phát huy và làm tốt hơn nữa công tác GDLLCT góp phần vào việc xây dựng và phát triển quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

Trải qua các thời kỳ hoạt động, có nhiều đ/c đã tham gia lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị giữ chức vụ như:


- Giám đốc qua các thời kỳ:

Số TT  Họ và tên Năm đương nhiệm
 1Nguyễn Thị Ấm  
 2Trần Hoài Bá 
 3Trần Đăng Trung 
 4Tô Tấn Tài 
 5Thái Ngọc Huệ 
 6Huỳnh Thị Phượng                                          
 7Châu Văn Giới 
           

- Phó giám đốc qua các thời kỳ:

Số TT  Họ và tên Năm đương nhiệm
 1Nguyễn Thị Sữa 
 2Nguyễn Ngọc Điệp 
 3Bùi Viết Hùng 
 4Lê Thị Phước 
 5Trần Hải Sơn                                                                      
 6Nguyễn Thúy Tâm 

   

Tất cả các đ/c này đã tích cực tham mưu cho huyện uỷ, UBND huyện và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ GDLLCT cho cán bộ, đảng viên huyện nhà, đã tổ chức rất nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới nâng cao trình độ nhận thức cho hàng vạn cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.