BUỔI DỰ GIỜ ĐỒNG CHÍ TRẦN HẢI SƠN

        Thực hiện kế hoạch dự giờ giảng viên kiêm chức triển khai đầu năm, chiều ngày 24/10/2017, Ban giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cùng các đồng chí giảng viên kiêm chức đã tiến hành buổi dự giờ đồng chí Trần Hải Sơn - HUV - Chánh Văn phòng huyện ủy.

        Nội dung tiết giảng:

Phần I: “Khái quá về lịch sử phong trào công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam”

1. Quá trình hình thành của tổ chức công nhân Việt Nam và quá trình hình thành của giai cấp Công đoàn Việt Nam.

2. Sơ lược quá trình phát triển của tổ chức công đoàn Việt Nam

Trong bài 04 Những vấn đề chung về phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam” của Lớp “ Bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở” năm 2017.

Các đồng chí giảng viên kiêm chức trong buổi dự giờ
Hùng Triệu