TONG KET LOP SC KHOA X


Đ/c Nguyễn Văn Lô -TVHU, phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng kết lớp

Chiều ngày 18/9/2020, tại trụ sở-Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp cùng Ban Tổ chức Huyện ủy Bến Cầu tổ chức Lễ Bế giảng lớp Sơ cấp Lý luận Chính trị (LLCT) khóa X năm 2020.


Lớp học có 46 học viên là cán bộ đảng viên, quần chúng ưu tú, hiện đang công tác tại các chi, đảng bộ cơ sở trên địa huyện tham gia. Qua thời gian hơn 30 ngày học tập (từ ngày 27/7-18/9/2020) các học viên đã được tiếp thu, trang bị kiến thức của 18 bài học quy định, có tính chất quan trọng, nền tảng về những vấn đề về lý luận chính trị. Gồm nội dung những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; kiến thức về triết học, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học, về lịch sử quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Trong quá trình học tập,Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thực hiện số buổi thảo luận theo thời gian quy định, để học viên tiếp thu sâu sắc về bài giảng; tổ chức cho học viên thực hiện kiểm tra điều kiện 02 lần theo quy định;ôn tập từng đợt, ôn tập toàn khóa, hệ thống chương trình và thành lập Hội đồng tổ chức thi tốt nghiệp cuối khóa. Kết quả học tập cuối khóa, tất cả 46/46 học viên thi tốt nghiệp đều đạt yêu cầu; trong đó, có 04 học viên đạt loại giỏi, chiếm tỷ lệ 8,7%; 34 học viên đạt loại khá, chiếm tỷ lệ 74%.

Dịp này, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bến Cầu trao tặng giấy khen, khen thưởng cho 06 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện tại Lớp Sơ cấp Lý luận Chính trị (LLCT) khóa X năm 2020 tại huyện.

 *Học viên nhận bằng tốt nghiệp


*Học viên nhận giấy khen có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện