Từ ngày 16-19/7/2019, Trung tâm BDCT Bến Cầu phối hợp BTC HU mở lớp BDCĐ Tư tưởng Hồ Chí Minh khóa I năm 2019.
Tham gia lớp học có 72 học viên là cán bộ, đảng viên sinh hoạt tại các chi, đảng bộ trong toàn huyện. Thời gian lớp học là 3,5 ngày. Nội dung gồm: Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạnh Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng.
Kết thúc khóa học 72 học viên làm bài thu hoạch đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp học.
Một số hình ảnh của lễ bế giảng lớp: