Từ ngày 21/5-23/5/2019, TT BDCT mở lớp BDCĐ Hội nhập Quốc tế năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Mai, UVTV, Trưởng BTG-GĐTT dự và phát biểu chỉ đạo lớp học.
Tham gia lớp học có 60 học viên là cán bộ đảng viên đang sinh hoạt tại các chi, đảng bộ trong toàn huyện. Trong thời gian thực học 3 ngày học viên được tiếp thu 4 chuyên đề bắt buộc và 01 chuyên đề phụ khóa nội dung về Quan hệ Việt Nam với các nước lớn, kiểu mới trong cục diện chính trị hiện nay.
Qua lớp học này  nhằm trang bị cho cán bộ đảng viên chúng ta hiểu một cách đầy đủ và có nhận thức đúng đắn về Tôn giáo, tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam; về chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta để mỗi người chúng ta có thái độ và nhiệm vụ, kế hoạch hành động cụ thể góp phần thực hiện tốt công tác tôn giáo ở địa phương mình.
Kết quả cuối khóa 601/60 học viên làm bài thu hoạch đạt yêu cầu.
Một số hình ảnh của lớp: