Kế hoạch mở lớp năm 2018


  Quý

STT

Loại hình lớp

Thời gian khai giảng

Quý I

 

1

Nhận thức về Đảng khóa I

12/03 - 20/03/2018

2

Thông tin chuyên đề quý I

23/03/2018

3

BD Giáo dục chủ nghĩa yêu nước

27 - 29/3/2018

1

Giáo dục ĐĐCM

03 - 05/4/2018

2

 Chuyên đề về tôn giáo và chính sách tôn giáo 

10 – 12/4/2018

3

Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế

17 – 19/4/2018

4

BD Cán bộ CCB cơ sở

14 – 18/5/2018

5

BD Cán bộ Đoàn cơ sở 

04 – 08/6/2018

6

Bồi dưỡng đảng viên mới

11 – 22/6/2018

7

Thông tin chuyên đề quý II

27/6/2018

 

 

 

 

Quý III

1

BD KTQP – AN ĐT 4

03 – 06/7/2018


2


BD bí thư chi bộ và cấp ủy viên

Lớp thứ 1

09/7 – 13/7/2018

Lớp thứ 2

16/7 – 20/7/2018

Lớp thứ 3

23/7 – 27/7/2018

3

 BD Cán bộ Hội Nông dân cơ sở 

06 - 10/8/2018

4

Bồi dưỡng Cán bộ Mặt trận cở sở

13 – 17/8/2018

5

 BD Cán bộ Công đoàn cơ sở

20 – 24/8/2018

6

BD Cán bộ Dân vận cơ sở 

03 – 07/9/2018

7

Thông tin chuyên đề quý III

27/9/2018

Quý IV

1

Thông tin chuyên đề quý IV

15/11/2018


Căn cứ vào Kế hoạch phân bổ thời gian mở lớp năm 2018, Trung tâm sẽ thông báo lịch cụ thể sau khi đã bàn bạc, thống nhất với các ban, ngành, đoàn thể trước ngày khai giảng một tuần.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, TTBDCT sẽ bàn bạc thống nhất với ngành có liên quan thay đổi, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp và thống nhất thực hiện.