Từ ngày 16/9-18/9/2019 và ngày 23/9-25/9/2019 Trung tâm BDCT BC phối hợp Ban Tổ chức Huyện ủy mở 02 lớp BDCĐ cho đảng viên, về "Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam" và "Giáo dục Đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới".
        Tham gia mỗi lớp học có trên 60 đảng viên đang công tác sinh hoạt tại các chi, đảng bộ trong toàn đảng bộ huyện, với thời gian học của mỗi lớp là 3 ngày. Qua các lớp BDCĐ này, giúp CBĐV nhận thức về cơ sở hình thành và phát triển của CNYNVN, qua các thời kỳ lịch sử và trong giai đoạn CM mới; về đạo đức và vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội, về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng ta về đạo đức CM trong thời kỳ mới. Từ đó, để mỗi người có ý thức cho mình, xây dựng niềm tin, xây dựng lòng yêu quê hương, đất nước, ra sức bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước nói chung, địa phương chúng ta nói riêng; để từng đồng chí có ý thức tu dưỡng, rèn luyện và để trở thành cán bộ vừa hồng, vừa chuyên, góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH, đưa sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước lên tầm cao mới.
Kết thúc mỗi lớp học học viên làm bài thu hoạch ngoài giờ. Kết quả 100% học viên dự học đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình. Cụ thể:
1. Lớp Chủ nghĩa yêu nước: Giỏi:  12 bài, đạt 18,75 %; Khá: 45 bài, đạt 70,31 %; TB: 07  bài, chiếm 10,94 %. 
2. Lớp Giáo dục Đạo đức cách mạng: Giỏi:  17 đ/c đạt 26, 56%; Khá: 45 đ/c đạt  70,31%; TB:  02 đ/c đạt 3,13%.
Một số hình ảnh hoạt động của lớp: