BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ: TỔNG KẾT CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2016

        Ngày 16.01, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân trao cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của UBND tỉnh năm 2016 cho Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Hòa Thành và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bến Cầu

        Trong năm 2016, ngành tuyên giáo các cấp tích cực, chủ động trong tham mưu, định hướng các hoạt động tuyên truyền và chào mừng sự kiện chính trị quan trọng của cả nước và của tỉnh, nhất là tuyên truyền cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và sự kiện tỉnh tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 180 năm - Tây Ninh hình thành và phát triển; tích cực tham mưu cấp uỷ biểu dương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI).

Trên tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo tổ chức học tập bằng hình thức trực tuyến và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và tổ chức trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh; trong học tập gắn với thảo luận xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện, tổ chức viết bài thu hoạch để cấp uỷ đánh giá, nhận xét; các cấp uỷ đảng, cán bộ, đảng viên cơ sở đồng tình, đánh giá cao việc đổi mới phương thức triển khai, qua đó góp phần nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết...

 

        Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ban Tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã đạt được trong năm qua. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân yêu cầu ngành tuyên giáo trong tỉnh phải tiếp tục chủ động đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Thực hiện tốt công tác dự báo, chủ động tham mưu và đề xuất các giải pháp xử lý kịp thời các vấn đề nóng và nhạy cảm. Tăng cường cung cấp thông tin, tổ chức đối thoại, đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Chủ động tham mưu cấp uỷ  quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng kịp thời; tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác triển khai quán triệt và sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) và triển khai học tập chuyên đề từng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

        Nghiên cứu, đổi mới phương thức nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; cung cấp thông tin nhạy bén, chính xác giúp cấp uỷ kịp thời định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo tình hình tư tưởng và xử lý những "điểm nóng", tình huống mới phát sinh. Tiếp tục triển khai thực hiện có chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên. Tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh; kịp thời tuyên truyền cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước; nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực…., về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", nâng cao đạo đức xã hội, đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

        Dịp này, UBND tỉnh đã tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017 cho Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Hòa Thành và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bến Cầu.

 Nguồn: Tố Tuấn (Báo Tây Ninh)