TIN BÀI KHAI GIẢNG - BẾ GIẢNG VÀ CÁC SỰ KIỆN DIỄN RA TẠI 
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ BẾN CẦU NĂM 2020

          Sơ kết lớp Trung cấp LLCT-HC khóa B28 (Mở tại huyện Bến Cầu)
          -Hội nghị tổng kết công tác GDLLCT năm 2019
           
TIN BÀI KHAI GIẢNG - BẾ GIẢNG VÀ CÁC SỰ KIỆN DIỄN RA TẠI 
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ BẾN CẦU NĂM 2019

          -Hoạt động lớp Đảng viên mới khóa I năm 2019
          -Mở lớp BD chuyên đề Vấn đề Tôn giáo và Chính sách Tôn giáo

TIN BÀI KHAI GIẢNG - BẾ GIẢNG VÀ CÁC SỰ KIỆN DIỄN RA TẠI 
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ BẾN CẦU NĂM 2018
           - Hoạt động LLCT Đảng viên mới năm 2018        
           - GVKC đạt giải vòng huyện tham gia Hội thi GVLLCT giỏi năm 2018 (Kết quả) TIN BÀI KHAI GIẢNG - BẾ GIẢNG VÀ CÁC SỰ KIỆN DIỄN RA TẠI 
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ BẾN CẦU NĂM 2017


TIN BÀI KHAI GIẢNG - BẾ GIẢNG VÀ CÁC SỰ KIỆN DIỄN RA TẠI 
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ BẾN CẦU

            - Lễ khai giảng lớp BD KT-QPAN cho đối tượng 4 năm 2016