CÁN BỘ BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY NĂM 2018

STT Họ và tên  Năm sinh Chức vụ  Hình ảnh 
 

1


 Nguyễn Thị Mai


 1974
 

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
 

2
 

Phạm Đình Nhật
 

1971


 Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy 
 

3
 

Nguyễn Thúy Tâm


 1984


 Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy   4
 Nguyễn Văn Bình
 1982
 Chuyên viên


 5
 
Võ Đặng Hồng Phúc

1988 
  
Chuyên viên